Doel en Beleid

Doel van de stichting
Stichting Leergeld Haaksbergen probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld Haaksbergen werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen.

Het formele doel van Stichting Leergeld Haaksbergen, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten is:

a. het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school.

b. het door middel van het terugkoppelen/signaleren van ervaringen naar de overheid ter verbetering van voorzieningen, een bijdrage te leveren aan bewustwording van de samenleving dat sociaal isolement en uitsluiting van schoolgaande kinderen moreel verwerpelijk en sociaal schadelijk is, en voorts al hetgeen met voorgaande doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan
Het beleid van de Stichting Leergeld Haaksbergen staat beschreven in het meerjarenbeleidsplan 2018-2020. Lees hier het Meerjarenbeleidsplan Leergeld Haaksbergen.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiƫle verantwoording
De financiƫle verantwoording zal plaatsvinden na ieder boekjaar, i.e. kalenderjaar.